آکورد چهارشش فرودی

نوشته شده توسط persianartmusic Posted in فرهنگستان موسیقی بازدید: 408

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

واژۀ مصوب

واژۀ بیگانه

تعریف

آکورد چهارشش فرودی

cadential six-four chord

آکـورد چهارشش تأخیـری

(suspended six-four chord)

که در فرود به‌صورت

معکوس دوم آکورد درجۀ یکم

و در قسمت قوی میزان، پیش

از آکورد درجۀ پنجم

ظاهر می‌شود