persianartmusic

persianartmusic

پنج شنبه, 11 آذر 1395 ساعت 23:57 برای نظر دادن اولین باش!

واژۀ مصوب

واژۀ بیگانه

تعریف

آکورد چهارشش پهلویی

neighbouring six-four chord,

auxiliary six-four chord,

pedal six-four chord

آکورد چهارششی

که معمولاً در قسمت

ضعیف میزان می‌آید

و بر روی درجات یکم

یا چهارم تشکیل می‌شود

و یک یا چند صدای آن

نقش نت پهلویی را دارد

و بم‌ترین صدای آن

از آکورد قبلی تا

آکورد بعدی ثابت می‌ماند

پنج شنبه, 11 آذر 1395 ساعت 23:54 برای نظر دادن اولین باش!

واژۀ مصوب

واژۀ بیگانه

تعریف

آکورد چهارشش

six-four chord

آکورد سه‌صدایی در

حالت معکوس دوم،

که فاصله‌های درونی

آن از بم‌ترین نت تا

هریک از دو نت

بالا چهارم و ششم است
متـ . آکورد معکوس دوم

chord in second inversion

پنج شنبه, 11 آذر 1395 ساعت 23:52 برای نظر دادن اولین باش!

واژۀ مصوب

واژۀ بیگانه

تعریف

آکورد با ششم اضافه

added sixth chord

آکوردی که با اضافه

شدن یک فاصلۀ ششم

از پایۀ آکورد بزرگ

(major) یا کوچک

(minor)، به‌ویژه،

بر روی درجۀ چهارم

گام ساخته می‌شود

پنج شنبه, 11 آذر 1395 ساعت 23:51 برای نظر دادن اولین باش!

واژۀ مصوب

واژۀ بیگانه

حوزه

تعریف

شماره دفتر

صورت پیوستۀ واژه‌های مصوب

صورت پیوستۀ واژه‌های بیگانه

آکورد

chord 1

[موسیقی]

چند صدای موسیقایی

هم‏زمان و هماهنگ که براساس

قواعد معینی اجرا شوند

2

ءکورد

chord1

پنج شنبه, 11 آذر 1395 ساعت 23:49 برای نظر دادن اولین باش!

 

واژۀ مصوب

واژۀ بیگانه

حوزه

تعریف

شماره دفتر

صورت پیوستۀ واژه‌های مصوب

صورت پیوستۀ واژه‌های بیگانه

آرایه 3

embellishment

[موسیقی]

عنصری در موسیقی که بیشتر

جنبۀ تزیینی دارد

تا ساختاری و دربرگیرندۀ

تزیین‌های مشخص و آزاد است

13

ءرایه3

embellishment

 

پنج شنبه, 11 آذر 1395 ساعت 01:39 برای نظر دادن اولین باش!

واژۀ مصوب

واژۀ بیگانه

حوزه

تعریف

شماره دفتر

صورت پیوستۀ واژه‌های مصوب

صورت پیوستۀ واژه‌های بیگانه

 

upright piano → upright pianoforte

[موسیقی]

 

10

 

uprightpiano→uprightpianoforte

پنج شنبه, 11 آذر 1395 ساعت 01:38 برای نظر دادن اولین باش!

واژۀ مصوب

واژۀ بیگانه

حوزه

تعریف

شماره دفتر

صورت پیوستۀ واژه‌های مصوب

صورت پیوستۀ واژه‌های بیگانه

 

top cymbal → ride cymbal

[موسیقی]

 

10

 

topcymbal→ridecymbal

پنج شنبه, 11 آذر 1395 ساعت 01:37 برای نظر دادن اولین باش!

واژۀ مصوب

واژۀ بیگانه

حوزه

تعریف

شماره دفتر

صورت پیوستۀ واژه‌های مصوب

صورت پیوستۀ واژه‌های بیگانه

 

reduction 1 → piano reduction

[موسیقی]

 

10

 

reduction1→pianoreduction

پنج شنبه, 11 آذر 1395 ساعت 01:36 برای نظر دادن اولین باش!

واژۀ مصوب

واژۀ بیگانه

حوزه

تعریف

شماره دفتر

صورت پیوستۀ واژه‌های مصوب

صورت پیوستۀ واژه‌های بیگانه

 

pause 1→ fermata (fr.)

[موسیقی]

 

10

 

pause1→fermata

پنج شنبه, 11 آذر 1395 ساعت 01:34 برای نظر دادن اولین باش!

واژۀ مصوب

واژۀ بیگانه

حوزه

تعریف

شماره دفتر

صورت پیوستۀ واژه‌های مصوب

صورت پیوستۀ واژه‌های بیگانه

 

note hole → finger hole

[موسیقی]

 

10

 

notehole→fingerhole

پنج شنبه, 11 آذر 1395 ساعت 01:33 برای نظر دادن اولین باش!

واژۀ مصوب

واژۀ بیگانه

حوزه

تعریف

شماره دفتر

صورت پیوستۀ واژه‌های مصوب

صورت پیوستۀ واژه‌های بیگانه

 

mouth → window 2

[موسیقی]

 

11

 

mouth→window2

پنج شنبه, 11 آذر 1395 ساعت 01:32 برای نظر دادن اولین باش!

واژۀ مصوب

واژۀ بیگانه

حوزه

تعریف

شماره دفتر

صورت پیوستۀ واژه‌های مصوب

صورت پیوستۀ واژه‌های بیگانه

 

marcando 1 (it.) → marcato 1 (it.)

[موسیقی]

 

11

 

marcando1→marcato1

پنج شنبه, 11 آذر 1395 ساعت 01:30 برای نظر دادن اولین باش!

واژۀ مصوب

واژۀ بیگانه

حوزه

تعریف

شماره دفتر

صورت پیوستۀ واژه‌های مصوب

صورت پیوستۀ واژه‌های بیگانه

 

labium → window 2

[موسیقی]

 

11

 

labium→window2

پنج شنبه, 11 آذر 1395 ساعت 01:29 برای نظر دادن اولین باش!

واژۀ مصوب

واژۀ بیگانه

حوزه

تعریف

شماره دفتر

صورت پیوستۀ واژه‌های مصوب

صورت پیوستۀ واژه‌های بیگانه

 

hold 2 → fermata (fr.)

[موسیقی]

 

10

 

hold2→fermata

پنج شنبه, 11 آذر 1395 ساعت 01:29 برای نظر دادن اولین باش!

واژۀ مصوب

واژۀ بیگانه

حوزه

تعریف

شماره دفتر

صورت پیوستۀ واژه‌های مصوب

صورت پیوستۀ واژه‌های بیگانه

 

hi-hats → pedal cymbal

[موسیقی]

 

10

 

hihats→pedalcymbal

پنج شنبه, 11 آذر 1395 ساعت 01:27 برای نظر دادن اولین باش!

واژۀ مصوب

واژۀ بیگانه

حوزه

تعریف

شماره دفتر

صورت پیوستۀ واژه‌های مصوب

صورت پیوستۀ واژه‌های بیگانه

 

hi-hat cymbal → pedal cymbal

[موسیقی]

 

10

 

hihatcymbal→pedalcymbal

پنج شنبه, 11 آذر 1395 ساعت 01:25 برای نظر دادن اولین باش!

واژۀ مصوب

واژۀ بیگانه

حوزه

تعریف

شماره دفتر

صورت پیوستۀ واژه‌های مصوب

صورت پیوستۀ واژه‌های بیگانه

 

finger tone hole → finger hole

[موسیقی]

 

10

 

fingertonehole→fingerhole

پنج شنبه, 11 آذر 1395 ساعت 01:23 برای نظر دادن اولین باش!

واژۀ مصوب

واژۀ بیگانه

حوزه

تعریف

شماره دفتر

صورت پیوستۀ واژه‌های مصوب

صورت پیوستۀ واژه‌های بیگانه

 

elaboration → prolongation

[موسیقی]

 

11

 

elaboration→prolongation

پنج شنبه, 11 آذر 1395 ساعت 01:21 برای نظر دادن اولین باش!

واژۀ مصوب

واژۀ بیگانه

حوزه

تعریف

شماره دفتر

صورت پیوستۀ واژه‌های مصوب

صورت پیوستۀ واژه‌های بیگانه

 

discord → dissonance

[موسیقی]

 

11

 

discord→dissonance

پنج شنبه, 11 آذر 1395 ساعت 01:20 برای نظر دادن اولین باش!

واژۀ مصوب

واژۀ بیگانه

حوزه

تعریف

شماره دفتر

صورت پیوستۀ واژه‌های مصوب

صورت پیوستۀ واژه‌های بیگانه

 

choke cymbal → pedal cymbal

[موسیقی]

 

10

 

chokecymbal→pedalcymbal

آیا میدانید

  • چه سازی را برای یادگیری موسیقی انتخاب کنیم؟

    چه سازی را برای یادگیری موسیقی انتخاب کنیم؟

      چه سازی را برای یادگیری موسیقی انتخاب کنیم؟ (نکته: این نوشته، برای کسانی است که در انتخاب ساز مردد بوده و نیاز به راهنمایی دارند). شاید نخستین پرسش برای کسی که، ایده و آشنایی با موسیقی ندارد، و قصد یادگیری موسیقی داری این باشد: چه سازی را انتخاب کنم؟ انتخاب ساز، کاملا سلیقه ای است، و انتخاب ساز، در واقع انتخاب و دنبال کردن سلیقه فرد و برداشت شخص از موسیقی است. برای انتخاب ساز به منظور یادگیری موسیقی، چند عامل نقش مهمی دارند که به آنها اشاره میکنیم: سلیقه و علاقه فرد به صدای سازی که یا دیده، یا صدایش را شنیده، و آشنایی هرچند اندک نسبت آن ساز دارد. شکل ظاهری ساز نیز نقش به سزایی در انتخاب دارد. کسی که آشنایی چندانی با موسیقی ندارد، برای شروع نوازندگی و انتخاب، به شکل ظاهری ساز نیز نظر دارد. سبک و کاربرد ساز یکی از مهمترین نکات در انتخاب ساز است. در واقع کاربرد ساز در سبک های موسیقی پاپ، کلاسیک، سنتی و... میتواند یکی از مهمترین نکات در