فرهنگستان موسیقی

فرهنگستان موسیقی (108)

همکاری مشترک

واژه های مصوب فرهنگستان زبان و ادب فارسی

همکاری مشترک "موسیقی هنری ایران" و "فرهنگستان زبان و ادب فارسی" در زمینه واژه های در رابطه با موسیقی که توسط "فرهنگستان زبان و ادب فارسی" به تصویب رسیده است.

همکاری
همکاری "موسیقی هنری ایران" و "فرهنگستان زبان و ادب فارسی"

متن نامه

تاریخ: 1395/9/6 ششم آذر ماه نود و پنج

شماره نامه: 1120/2873

جناب آقای رضا کلانتری

با سلام، ضمن سپاسگزاری از توجه جنابعالی به زبان فارسی، به پیوست واژه های مصوب فرهنگستان در حوزه موسیقی ارسال می شود تا با ذکر نام فرهنگستان در وبگاه موسیقی هنری ایران قرار گیرد.

با تشکر

نسرین پرویزی

معاون گروه واژه گزینی

ورود به صفحه اصلی واژه های مصوب فرهنگستان زبان و ادب فارسی

11 آذر 1395

واژۀ مصوب

واژۀ بیگانه

حوزه

تعریف

شماره دفتر

صورت پیوستۀ واژه‌های مصوب

صورت پیوستۀ واژه‌های بیگانه

 

arpeggiato (it.)→ arpeggio (it) 3

[موسیقی]

 

10

 

arpeggiato→arpeggio3

ادامه مطلب...
11 آذر 1395

واژۀ مصوب

واژۀ بیگانه

حوزه

تعریف

شماره دفتر

صورت پیوستۀ واژه‌های مصوب

صورت پیوستۀ واژه‌های بیگانه

 

arpeggiate → arpeggiation 1

[موسیقی]

 

10

 

arpeggiate→arpeggiation1

ادامه مطلب...
11 آذر 1395

واژۀ مصوب

واژۀ بیگانه

حوزه

تعریف

شماره دفتر

صورت پیوستۀ واژه‌های مصوب

صورت پیوستۀ واژه‌های بیگانه

 

arpeggiando (it.) → arpeggio (it) 3

[موسیقی]

 

10

 

arpeggiando→arpeggio3

ادامه مطلب...
11 آذر 1395

 

واژۀ مصوب واژۀ بیگانه حوزه تعریف شماره دفتر صورت پیوستۀ واژه‌های مصوب صورت پیوستۀ واژه‌های بیگانه
  arpège (fr.) → arpeggio (it.) 2 [موسیقی]   10   arpège→arpeggio2
ادامه مطلب...
09 آذر 1395

آنسامبل ânsâmbl : [از فرانسوی ensemble] 

1.گروه کوچکی از نوازندگان، گاه به همراه یک یا چند خواننده، معمولاً دارای حداکثر 12 عضو، که با یکدیگر قطع‌های را اجرا می‌کنند. )فرهنگستان در سال 1378 معادلِ همنوایان را برای این واژه تصویب كرده است(.

2. قطعۀ نوشته‌شده برای این گروه.

3. اجرای متحّد و هماهنگ این گروه؛ گروه‌نوازی (فرهنگستان در سال 1378 معادلِ همنوایی را برای این واژه تصویب كرده است(.

4. بخشی از یک اپرا که دو یا چند خواننده با هم آن را اجرا کنند.

ادامه مطلب...
09 آذر 1395

آندانته andante : [از ایتالیایی andante]

1.نوعی ضرباهنگ نسبتاً آرام. )آرام‌تر از آلگرتو و تندتر از آداجیو(.

2.قطعه یا مووْمانی که براساس این ضرباهنگ اجرا شود.

ادامه مطلب...
09 آذر 1395

آلگرو allegro : نوعی ضرباهنگ تند. (تندتر از آلگرتو و کندتر از پریستو).

ادامه مطلب...
09 آذر 1395

آلگرتو âlegreto :] از فرانسوی allegreto ، از ایتالیایی؛ این واژه مصغّر واژۀ ایتالیایی allegro است.]

1.نوعی ضرباهنگ کمی تند. )تندتر از آندانته و کندتر از آلگرو.(

2.قطعه یا مووْمانی که براساس این ضرباهنگ اجرا شود.

ادامه مطلب...
09 آذر 1395

آلتو alto : 1. بم‌ترین صدای زن یا پسربچه.

2. تک‌خوان دارای این نوع صدا.

3. صورت کوتاه ویولن‌آلتو.

ادامه مطلب...
09 آذر 1395

آکوستیک âko(u)stik : سازی که صدای آن به کمک تجهیزات یا قطعات الکترونیکی تولید یا تقویت نشده باشد.

توضیح موسیقی هنری ایران: معادلacoustic

 

ادامه مطلب...