رضا کلانتری

رضا کلانتری

پنج شنبه, 11 آذر 1395 01:17 برای نظر دادن اولین باش!

واژۀ مصوب

واژۀ بیگانه

حوزه

تعریف

شماره دفتر

صورت پیوستۀ واژه‌های مصوب

صورت پیوستۀ واژه‌های بیگانه

 

choir 2 → chorus 3

[موسیقی]

 

11

 

choir2→chorus1

پنج شنبه, 11 آذر 1395 01:16 برای نظر دادن اولین باش!

واژۀ مصوب

واژۀ بیگانه

حوزه

تعریف

شماره دفتر

صورت پیوستۀ واژه‌های مصوب

صورت پیوستۀ واژه‌های بیگانه

 

china cymbals → Chinese cymbals

[موسیقی]

 

10

 

chinacymbals→Chinesecymbals

پنج شنبه, 11 آذر 1395 01:15 برای نظر دادن اولین باش!

واژۀ مصوب

واژۀ بیگانه

حوزه

تعریف

شماره دفتر

صورت پیوستۀ واژه‌های مصوب

صورت پیوستۀ واژه‌های بیگانه

 

Charleston cymbal → pedal cymbal

[موسیقی]

 

10

 

Charlestoncymbal→pedalcymbal

پنج شنبه, 11 آذر 1395 01:13 برای نظر دادن اولین باش!

واژۀ مصوب

واژۀ بیگانه

حوزه

تعریف

شماره دفتر

صورت پیوستۀ واژه‌های مصوب

صورت پیوستۀ واژه‌های بیگانه

 

bis 2→ encore (fr.) 2

[موسیقی]

 

10

 

bis2→encore2

پنج شنبه, 11 آذر 1395 01:08 برای نظر دادن اولین باش!

واژۀ مصوب

واژۀ بیگانه

حوزه

تعریف

شماره دفتر

صورت پیوستۀ واژه‌های مصوب

صورت پیوستۀ واژه‌های بیگانه

 

bis 1→ encore (fr.) 1

[موسیقی]

 

10

 

bis1→encore1

پنج شنبه, 11 آذر 1395 01:04 برای نظر دادن اولین باش!

واژۀ مصوب

واژۀ بیگانه

حوزه

تعریف

شماره دفتر

صورت پیوستۀ واژه‌های مصوب

صورت پیوستۀ واژه‌های بیگانه

 

arpeggiato (it.)→ arpeggio (it) 3

[موسیقی]

 

10

 

arpeggiato→arpeggio3

پنج شنبه, 11 آذر 1395 01:00 برای نظر دادن اولین باش!

واژۀ مصوب

واژۀ بیگانه

حوزه

تعریف

شماره دفتر

صورت پیوستۀ واژه‌های مصوب

صورت پیوستۀ واژه‌های بیگانه

 

arpeggiate → arpeggiation 1

[موسیقی]

 

10

 

arpeggiate→arpeggiation1

پنج شنبه, 11 آذر 1395 00:59 برای نظر دادن اولین باش!

واژۀ مصوب

واژۀ بیگانه

حوزه

تعریف

شماره دفتر

صورت پیوستۀ واژه‌های مصوب

صورت پیوستۀ واژه‌های بیگانه

 

arpeggiando (it.) → arpeggio (it) 3

[موسیقی]

 

10

 

arpeggiando→arpeggio3

پنج شنبه, 11 آذر 1395 00:46 برای نظر دادن اولین باش!

 

واژۀ مصوب واژۀ بیگانه حوزه تعریف شماره دفتر صورت پیوستۀ واژه‌های مصوب صورت پیوستۀ واژه‌های بیگانه
  arpège (fr.) → arpeggio (it.) 2 [موسیقی]   10   arpège→arpeggio2
سه شنبه, 09 آذر 1395 09:50 برای نظر دادن اولین باش!

آنسامبل ânsâmbl : [از فرانسوی ensemble] 

1.گروه کوچکی از نوازندگان، گاه به همراه یک یا چند خواننده، معمولاً دارای حداکثر 12 عضو، که با یکدیگر قطع‌های را اجرا می‌کنند. )فرهنگستان در سال 1378 معادلِ همنوایان را برای این واژه تصویب كرده است(.

2. قطعۀ نوشته‌شده برای این گروه.

3. اجرای متحّد و هماهنگ این گروه؛ گروه‌نوازی (فرهنگستان در سال 1378 معادلِ همنوایی را برای این واژه تصویب كرده است(.

4. بخشی از یک اپرا که دو یا چند خواننده با هم آن را اجرا کنند.

سه شنبه, 09 آذر 1395 09:45 برای نظر دادن اولین باش!

آندانته andante : [از ایتالیایی andante]

1.نوعی ضرباهنگ نسبتاً آرام. )آرام‌تر از آلگرتو و تندتر از آداجیو(.

2.قطعه یا مووْمانی که براساس این ضرباهنگ اجرا شود.

سه شنبه, 09 آذر 1395 09:44 برای نظر دادن اولین باش!

آلگرو allegro : نوعی ضرباهنگ تند. (تندتر از آلگرتو و کندتر از پریستو).

سه شنبه, 09 آذر 1395 09:43 برای نظر دادن اولین باش!

آلگرتو âlegreto :] از فرانسوی allegreto ، از ایتالیایی؛ این واژه مصغّر واژۀ ایتالیایی allegro است.]

1.نوعی ضرباهنگ کمی تند. )تندتر از آندانته و کندتر از آلگرو.(

2.قطعه یا مووْمانی که براساس این ضرباهنگ اجرا شود.

سه شنبه, 09 آذر 1395 09:41 برای نظر دادن اولین باش!

آلتو alto : 1. بم‌ترین صدای زن یا پسربچه.

2. تک‌خوان دارای این نوع صدا.

3. صورت کوتاه ویولن‌آلتو.

سه شنبه, 09 آذر 1395 09:39 برای نظر دادن اولین باش!

آکوستیک âko(u)stik : سازی که صدای آن به کمک تجهیزات یا قطعات الکترونیکی تولید یا تقویت نشده باشد.

توضیح موسیقی هنری ایران: معادلacoustic

 

سه شنبه, 09 آذر 1395 09:32 برای نظر دادن اولین باش!

آکوردگیری  âkordgiri: عمل و نحوۀ نواختن آکورد با سازهای چندصدایی.

سه شنبه, 09 آذر 1395 09:31 برای نظر دادن اولین باش!

آکورد  âkord: [از انگلیسی accord] ترکیب حداقل سه نت یا صدا که هم‌زمان شنیده شود.

آکورد گرفتن : نواختن آکورد با سازهای چندصدایی مانند پیانو، گیتار و هارپسیکورد.

توضیح موسیقی هنری ایران: معادل chord

سه شنبه, 09 آذر 1395 09:30 برای نظر دادن اولین باش!

آکسان  âksân: تأکید و برجسته‌سازی یک نت یا آکورد از طریق اجرای قوی‌تر آن به نسبت نت‌ها یا آکوردهای دیگر.

توضیح موسیقی هنری ایران: معادل accent استرس، تشدید، فشار

سه شنبه, 09 آذر 1395 09:26 برای نظر دادن اولین باش!

آکاپلا : âkâpellâ [از ایتالیایی acappella (واژه‌ به‌ واژه: به سبک نیایشگاهی؛ فرهنگستان در سال 1385 معادلِ بی‌ساز را برای این واژه تصویب كرد‌ه‌است)

1. سبکی در موسیقی آوازی که در آن قطعات بدون همراهی ساز و اغلب شبیه به قطعات کُر کلیسایی اجرا می‌شود.

2. قطعه هایی که به این سبک اجرا شود.

سه شنبه, 09 آذر 1395 07:39 برای نظر دادن اولین باش!

آشوراوند âšurâvand : گوشه‌ای در دستگاه‌های راست و پنجگاه، ماهور و نوا؛ آشور.