رضا کلانتری

رضا کلانتری

جمعه, 19 آذر 1395 08:50 برای نظر دادن اولین باش!

واژۀ مصوب

واژۀ بیگانه

تعریف

اجرای چنگسان

arpeggio (it.) 1

اجرای آکورد چنگسان

جمعه, 19 آذر 1395 08:50 برای نظر دادن اولین باش!

واژۀ مصوب

واژۀ بیگانه

تعریف

اجرای برجسته

marcato 1 (it.), marcando 1 (it.)

شیوه‌ای در اجرای نغمات

که در آن نت‌ها متمایز و

واضح نواخته می‌شوند

 

جمعه, 19 آذر 1395 08:48 برای نظر دادن اولین باش!

واژۀ مصوب

واژۀ بیگانه

تعریف

اجرای باکمانه

coll'arco (it.), arco, c.a.

دستوری برای برگشت

به کمانه‌کشی، پس از گذری

که به شکل زخمه‌ای یا

هر شیوۀ دیگری غیر از

کمانه‌کشی اجرا میشود
متـ . باکمانه

جمعه, 19 آذر 1395 08:47 برای نظر دادن اولین باش!

واژۀ مصوب

واژۀ بیگانه

تعریف

اثر موسیقایی

composition 2

ساخته‏ای موسیقایی که تمام آن را یک آهنگ‌ساز تصنیف کند
متـ . اثر

جمعه, 19 آذر 1395 08:46 برای نظر دادن اولین باش!

واژۀ مصوب

واژۀ بیگانه

تعریف

اثر 2

 

← اثر موسیقایی

جمعه, 19 آذر 1395 08:45 برای نظر دادن اولین باش!

واژۀ مصوب

واژۀ بیگانه

تعریف

اپرای سرتاسر

through-composed opera

اپرایی که اپرانامۀ آن

به موسیقی در می‌آید،

در مقابل انواع دیگر که

در آنها از گفت‏وگوی معمولی

نیز استفاده می‌شود

جمعه, 19 آذر 1395 08:44 برای نظر دادن اولین باش!

واژۀ مصوب

واژۀ بیگانه

تعریف

اپرانامه

libretto

کلامی که برای اپرا نوشته شود

جمعه, 19 آذر 1395 08:43 برای نظر دادن اولین باش!

واژۀ مصوب

واژۀ بیگانه

تعریف

اُبوا

oboe

سازی از گونۀ سُرناها

جمعه, 19 آذر 1395 08:42 برای نظر دادن اولین باش!

واژۀ مصوب

واژۀ بیگانه

تعریف

آهنگ‌سازی

composition 1

عمل خلق یک اثر موسیقایی کامل توسط آهنگ‌ساز

جمعه, 19 آذر 1395 08:42 برای نظر دادن اولین باش!

واژۀ مصوب

واژۀ بیگانه

تعریف

آهنگ‌ساز

composer

خالق اثر موسیقایی

جمعه, 19 آذر 1395 08:41 برای نظر دادن اولین باش!

واژۀ مصوب

واژۀ بیگانه

تعریف

آهنگ ساختن

compose

خلق یک اثر موسیقایی

کامل توسط آهنگ‌ساز

جمعه, 19 آذر 1395 08:40 برای نظر دادن اولین باش!

واژۀ مصوب

واژۀ بیگانه

تعریف

آوایه‌خوانی

vocalisation

آوازخوانی بی‌کلام

جمعه, 19 آذر 1395 08:40 برای نظر دادن اولین باش!

واژۀ مصوب

واژۀ بیگانه

تعریف

آوایه

vocalise

لحن آوازی بی‌کلامی

که گردش نغمات در آن

بر روی یک یا چند

واکه صورت می‌گیرد

یکشنبه, 14 مرداد 1397 12:33 برای نظر دادن اولین باش!

واژۀ مصوب

واژۀ بیگانه

تعریف

آواگردان

mirliton (fr.), kazoo,

singing membrane

نوعی ابزار که با قرار گرفتن

در مسیر گفتار و آواز، ازطریق ارتعاش

باعث تغییر صدا می‌شود

جمعه, 19 آذر 1395 08:38 برای نظر دادن اولین باش!

واژۀ مصوب

واژۀ بیگانه

تعریف

آواژه

letra (fr.)

واژه‌های یک ترانه یا آواز یا هر اثر آوازی

جمعه, 19 آذر 1395 08:37 برای نظر دادن اولین باش!

واژۀ مصوب

واژۀ بیگانه

تعریف

آوازگونه

cantabile

ویژگی بخشی از موسیقی سازی

که شبیه به آواز اجرا شود

جمعه, 19 آذر 1395 08:36 برای نظر دادن اولین باش!

واژۀ مصوب

واژۀ بیگانه

تعریف

آواز 2

song 1

قطعه‏ای موسیقایی برای صدای انسان

جمعه, 19 آذر 1395 08:35 برای نظر دادن اولین باش!

واژۀ مصوب

واژۀ بیگانه

تعریف

آواز 1

canto

قسمتی از قطعۀ موسیقی که

برای اجرای آواز در نظر گرفته شود