رضا کلانتری

رضا کلانتری

جمعه, 19 آذر 1395 08:34 برای نظر دادن اولین باش!

واژۀ مصوب

واژۀ بیگانه

تعریف

آواپیانونوشت

piano-vocal score

پیانونوشتِ بخش سازی اپرا

جمعه, 19 آذر 1395 08:31 برای نظر دادن اولین باش!

واژۀ مصوب

واژۀ بیگانه

تعریف

آکورد هفتم نیم‌کاسته

half-diminished seventh chord

آکوردی که به‌ترتیب

از دو فاصلۀ سوم کوچک

و یک فاصلۀ سوم بزرگ

متوالی تشکیل می‌شود
متـ . آکورد هفتم کاسته ـ کوچک

diminished-minor seventh chord

جمعه, 19 آذر 1395 08:30 برای نظر دادن اولین باش!

واژۀ مصوب

واژۀ بیگانه

تعریف

آکورد هفتم نمایان

dominant seventh chord

آکورد سه‌صدایی بزرگی که یک فاصلۀ هفتم کوچک از پایه به آن اضافه شده است
متـ . آکورد هفتم بزرگ ـ‌ کوچک
major-minor seventh chord

جمعه, 19 آذر 1395 08:29 برای نظر دادن اولین باش!

واژۀ مصوب

واژۀ بیگانه

تعریف

آکورد هفتم کوچک ـ کوچک

minor-minor seventh chord

← آکورد هفتم کوچک

جمعه, 19 آذر 1395 08:27 برای نظر دادن اولین باش!

واژۀ مصوب

واژۀ بیگانه

تعریف

آکورد هفتم کوچک ـ بزرگ

minor-major seventh chord

آکوردی که به‌ترتیب از

یک فاصلۀ سوم کوچک

و دو فاصلۀ سوم بزرگ

متوالی تشکیل شده است

جمعه, 19 آذر 1395 08:23 برای نظر دادن اولین باش!

واژۀ مصوب

واژۀ بیگانه

تعریف

آکورد هفتم کوچک

minor seventh chord

آکورد سه‌صدایی کوچکی

که یک فاصلۀ هفتم کوچک

از پایه به آن اضافه

شده است
متـ . آکورد هفتم کوچک ـ کوچک

minor-minor seventh chord

جمعه, 19 آذر 1395 08:21 برای نظر دادن اولین باش!

واژۀ مصوب

واژۀ بیگانه

تعریف

آکورد هفتم کاسته ـ کوچک

diminished-minor seventh chord

← آکورد هفتم نیم‌کاسته

جمعه, 19 آذر 1395 08:18 برای نظر دادن اولین باش!

واژۀ مصوب

واژۀ بیگانه

تعریف

آکورد هفتم کاسته ـ کاسته

diminished-diminished seventh chord

← آکورد هفتم کاسته

جمعه, 19 آذر 1395 08:17 برای نظر دادن اولین باش!

واژۀ مصوب

واژۀ بیگانه

تعریف

آکورد هفتم کاسته

diminished seventh chord,

fully diminished seventh chord

آکورد سه‌صدایی کاسته‌ای

که یک فاصلۀ هفتم کاسته

از پایه به آن اضافه شده است
متـ . آکورد هفتم کاسته ـ کاسته

diminished-diminished seventh chord

جمعه, 19 آذر 1395 08:16 برای نظر دادن اولین باش!

واژۀ مصوب

واژۀ بیگانه

تعریف

آکورد هفتم بزرگ ـ کوچک

major-minor seventh chord

← آکورد هفتم نمایان

جمعه, 19 آذر 1395 08:14 برای نظر دادن اولین باش!

واژۀ مصوب

واژۀ بیگانه

تعریف

آکورد هفتم بزرگ ـ بزرگ

major-major seventh chord

← آکورد هفتم بزرگ

 

جمعه, 19 آذر 1395 08:12 برای نظر دادن اولین باش!

واژۀ مصوب

واژۀ بیگانه

تعریف

آکورد هفتم بزرگ

major seventh chord

آکورد سه‌صدایی بزرگی

که یک فاصلۀ

هفتم بزرگ از پایه

به آن اضافه شده است
متـ . آکورد هفتم بزرگ ـ‌ بزرگ

major-major seventh chord

جمعه, 19 آذر 1395 08:11 برای نظر دادن اولین باش!

واژۀ مصوب

واژۀ بیگانه

تعریف

آکورد هفتم افزوده ـ بزرگ

augmented-major seventh chord

← آکورد هفتم افزوده

یکشنبه, 14 آذر 1395 01:55 برای نظر دادن اولین باش!

واژۀ مصوب

واژۀ بیگانه

تعریف

آکورد هفتم افزوده

augmented seventh chord

آکوردی که از

سه فاصلۀ سوم بزرگ

و پنجم افزوده

و هفتم بزرگ

به‌ترتیب از

نت پایه تشکیل می‌شود
متـ . آکورد

هفتم افزوده ـ بزرگ

augmented

-major seventh chord

یکشنبه, 14 آذر 1395 01:52 برای نظر دادن اولین باش!

واژۀ مصوب

واژۀ بیگانه

تعریف

آکورد هفتم

seventh chord

آکوردی که فواصل

صداهای آن از پایۀ

آکورد به‌ترتیب

سوم و پنجم و هفتم است
متـ . آکورد

معکوس سوم

chord in third inversion

یکشنبه, 14 آذر 1395 01:51 برای نظر دادن اولین باش!

واژۀ مصوب

واژۀ بیگانه

تعریف

آکورد ناملایم

dissonant chord

, discord

آکورد ناپایداری که نیاز به حل شدن دارد

یکشنبه, 14 آذر 1395 01:49 برای نظر دادن اولین باش!

واژۀ مصوب

واژۀ بیگانه

تعریف

آکورد ملایم

consonant chord,

concord

آکورد پایداری که نیاز به حل شدن ندارد

یکشنبه, 14 آذر 1395 01:47 برای نظر دادن اولین باش!

واژۀ مصوب

واژۀ بیگانه

تعریف

آکورد معکوس سوم

chord in third inversion

← آکورد هفتم

یکشنبه, 14 آذر 1395 01:45 برای نظر دادن اولین باش!

واژۀ مصوب

واژۀ بیگانه

تعریف

آکورد معکوس دوم

chord in second inversion

← آکورد چهارشش

یکشنبه, 14 آذر 1395 01:42 برای نظر دادن اولین باش!

واژۀ مصوب

واژۀ بیگانه

تعریف

آکورد معکوس اول

chord in first inversion

← آکورد شش